1 - CATALOGUE - Silicone dân dụng và Vật liệu chống cháy VitSil                
2 - Kết quả TN Vữa chống cháy tỷ trọng nhẹ VIT-MFL                                       
3 - Kết quả TN Vữa chống cháy tỷ trọng nặng VIT-MFH                                     
4 - Kết quả TN Keo chèn bịt chống cháy VIT-1F                                                   
5 - Kết quả TN Keo chèn bịt chống cháy trương nở VIT-XF                               
6 - Kết quả TN Băng cuốn chống cháy lan trương nở VIT-CF